Informace k Petici za zvolnění právních předpisů pro domácí pivovarníky


Český národ tak, jak byl historií determinován, má ve své tradici vedle ušlechtilých hodnot i neméně ušlechtilou tradici pivovarnictví.

Již feudální výnosy na našem území stanovily základní podmínky pro právo várečné a stejně tak byl dokonce zaveden i povinný odkup piva na každou „hlavu“ poddaných, dětí nevyjímaje.

České pivovarnictví má velmi hluboké kořeny, a to nejen to profesionální, komerční, ale i to soukromé, amatérské. Vzhledem na obecně rozšířené znalosti o vaření piva existuje v současné době značná spousta amatérských domovarníků, kteří chtějí s respektem ke všem normativním ustanovením zachovat přízeň tomuto řemeslu a vařit pivo domácím tradičním způsobem.

Na hodnotách tradičního českého pivovarnictví byl založen i zájmový spolek Cech domácích pivovarníků, z. s., který stojí i za zrodem této petiční akce. Jsme přesvědčeni, že respektování historických hodnot a tradic je projevem národního cítění, které má svůj význam a místo v každé době.

Cech domácích pivovarníků, z. s., usiluje zejména o vzájemné předávání a vyměňování znalostí a zkušeností domácích pivovarníků. Snaží se o zvyšování úrovně kvality doma vařených piv, podporu akcí zaměřených na domácí pivovarnictví a vzdělávání zájemců o vaření piva v domácích podmínkách. Vyvíjí osvětovou činnost směřující k udržení a rozvoji domovarnické tradice a pivní kultury.

Právě s cílem dosáhnout svých myšlenek a cílů hodlá Cech prostřednictvím i této petice uvolnit legislativní rámec, který podle našeho názoru, nesleduje skutečné požadavky domovarníků a působí kontraproduktivně.

Jsme si plně vědomi potřeb regulativních normativů ve společnosti, avšak jsme přesvědčeni, že cíle sledované platnou právní úpravou budou zachovány plně i v případě námi navrhované změny, když případná novelizace bude plně sledovat nejen administrativní uvolnění domovarníků a jejich potřeby, ale i zájmy společnosti z oblasti povinných plateb, registrace a komerčního vaření piva.

Touto peticí se tak zákonem stanoveným postupem a Listinou základních práv a svobod zaručeným právem obracíme na kompetentní státní orgány, aby v rámci výkonu státní správy postupovaly tak, aby ve smyslu ust. čl. 41 odst. 2 zákonodárné iniciativy Ústavy ČR byla Vládou ČR předložena Poslanecké sněmovně novelizace dotčených právních norem.

Podle našich předběžných rešerší a odhadů by námi navrhovanou změnou nedošlo k porušení jiných platných předpisů ČR ani předpisů EU, kterými je Česká republika vázána. Právě s ohledem na legislativní licenci, kdy každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá by byl v případě nekomerčního domovarnictví zachován veřejný zájem a tradice výroby českého domácího piva pro osobní potřebu.

Pro úplnost uvádíme, že touto peticí nikterak nezasahujeme do nezávislosti soudů nevyzýváme nikoho k porušování Ústavy ČR a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním Cech domácích pivovarníků, z. s., vytvořil petiční výbor ve složení Martin Březa, Petr Měrka, Radek Michel. Zástupcem petičního výboru před státní správou je Radek Michel, Na Výsluní 380, Velké Březno 403 23.

 

Situace v zahraničí

Cech jako jeden z podpůrných materiálů vytvořil průzkum zahraniční legislativy. Využili jsme k tomu dnes už mezinárodní platformu homebrewmap.com a všem našim zahraničním kolegům, kteří se zapojili, patří veký dík. Petiční Pivař obsahuje krátký souhrn těchto výsledků, které jsme zpracovali do formy přehledné mapy, která asi mluví za vše.

 

Se sběrem podpisů můžete pomoci i vy!

Na posledních dvou stranách petičního Pivaře je plné znění petice a petiční arch, které si můžete vytisknout. Požádejte své známé a kamarády nebo zkuste oslovit pivotéky ve vašem okolí.

Vyplněné petiční archy posílejte na adresu uvedenou v zápatí petice i petičního archu:

Radek Michel
Na Výsluní 380
Velké Březno
403 23

Předem děkujeme za vaši pomoc.

 


Petiční Pivař ve formátu PDF je ke stažení ZDE.


 


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky